Zuojiazhuang No.1, Chaoyang District, Beijing - China Telecom Americas