Zhonghuan Road, Changqing Branch of Wuhan Telecom, Wuhan City, Hubei Province - China Telecom Americas