Huanlin Road, Guangzhou Economic & Technological Development District, Guangzhou, Guangdong Province - China Telecom Americas