Fuzhou Software Park, No. 89 Software Avenue, Tongpan Road, Gulou District, Fuzhou City, Fujian Province - China Telecom Americas