88 North Yanjiang Road, Dongjiang Wan, Dongjianghu Big Data Industrial Park, Zixing City, Hunan Province - China Telecom Americas