502, Building 72, Jindong Huayuan, West Fengzezhuang, Jinsha East Road, Shantou City, Guangdong Province - China Telecom Americas