50 S Lilian Road Shilian Section, Panyu District, Guangzhou City, Guangdong Province - China Telecom Americas