36 East Renmin Road, 2nd floor, Bazhou Finance Bureau Building, Korla City, Bayingoolan Mongolian, Xinjiang Weiwuerzizhiqu

Korla, China Data Center

See on Map