29 Renmin Zhong Road, Nanchong City, Sichuan Province - China Telecom Americas