21 Nanhai Ave N, Nanhai Telecom Guicheng Branch, Haiwu Junction, Guijiang Interchange, Nanhai Avenue, Foshan City, Guangdong Province

Foshan, China Data Center

See on Map