2 Zhongshan North Road, Hami City, Xinjiang Weiwuerzizhiqu - China Telecom Americas