2-1-7 Higashi Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan - China Telecom Americas