1 Tianyun Rd, Tianhe District, Guangzhou City, Guangdong Province - China Telecom Americas