1 North Zhanghua Road, Qianjiang Telecom Network Security Center 1st Floor, Qianjiang City, Hubei Province - China Telecom Americas