62 Meibin North Road, Meihuayuan, Guangzhou - China Telecom Americas